sent 08/08/61
update 09/08/61 
 

 

“วันภาษาไทยแห่งชาติ”

อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอธิษฐานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
“สืบสานวรรณกรรมไทย ตามรอยออเจ้า” ระดับมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์


Photo Gallery