“ค่ายธรรมชาติสัญจร”

ค่ายธรรมชาติสัญจรนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ


Photo Gallery