sent 08/08/61
update 09/08/61 
 

 

“ซ้อมหนีไฟระดับประถมศึกษา”

ซ้อมอพยพหนีไฟระดับประถมศึกษา วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ร่วมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟเพื่อเรียนรู้สัญญานเตือนภัย
และขั้นตอนการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ อาคารเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

Photo Gallery