sent 06/08/61
update 07/08/61 
 

 

“การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอิศรินทร์  ทวีวรรธนะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลที่ 4 จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ในวันอาทิตย์ที่ 5สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์