sent 25/06/61
update 27/06/61 
 

 

“เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด”

อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมเดินประชาสัมพันธ์
“โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เยาวชนไทยร่วมใจป้องกันยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
ร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการเขตวัฒนา อาสาสมัครเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน และโครงการตาวิเศษ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยเดินจากซ.สุขุมวิท 19- ถ.อโศกมนตรี


Photo Gallery