sent 25/06/61
update 27/06/61 
 

 

“พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา”

อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ ร่วมติดเข็มให้แก่คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกอบพิธีโดยศจ.สันติ แดงเรือน รองศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คริสตจักรวัฒนาPhoto Gallery