sent 08/06/61
update 08/06/61 
 

 

“พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียนระดับประถมศึกษา”

อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ร่วมติดเข็มแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียน
ประกอบพิธีโดยศจ.สันติ แดงเรือน รองศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์Photo Gallery