sent 14/03/61
update 23/03/61 
 

 

กิจกรรม "Green 4  good  ปลูกออมก็พอเพียง"

กิจกรรม Green 4  good  ปลูกออมก็พอเพียง โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพการออมและการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนักเรียนแกนนำมูลนิธิครอบครัวพอเพียงและตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการออม


Photo Gallery