sent 14/03/61
update 23/03/61 
 

 

กิจกรรม   Stop Global warming   “การบริโภคอย่างยั่งยืน ลดโลกร้อนด้วยมือเรา”

ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นำผลผลิตปลูกผักปลอดสารพิษ เข้าร่วมกิจกรรม   Stop Global warming   “การบริโภคอย่างยั่งยืน ลดโลกร้อนด้วยมือเรา “ จัดโดยบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทย  ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน  วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข โดยการเปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จัดทำโครงการส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในพื้นที่ของตน ภายใต้แนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ดังนี้
• การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
• การจัดการขยะ 
• การเดินทางอย่างยั่งยืน 
• การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
• การอนุรักษ์น้ำ


Photo Gallery