sent 07/03/61
update 08/03/61 
 

 

“โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร เข้ารับโล่ “โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว
ระหว่างปี 2559 – 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ณ Siam Paragon
และในระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อาจารย์ดรุณี  พรายแสงเพ็ชร หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา และอาจารย์นภาวรรณ จินตชิน หัวหน้างานเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษา พร้อมตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานPhoto Gallery