W.W.A
 
CCT
ll คะแนนครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ll
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 2 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • Hot New4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • Hot News7
 • Hot News8
 • Hot News9
 • Hot News10
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


จัดค่ายคุณธรรมนำปัญญาสู่โลกกว้าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 140

photo-ani


โครงการ BeNice School Program 2014

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

photo-ani


Concert Choir “Radost” จากคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนราโดส เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

photo-ani


จิตอาสาโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี

photo-ani


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสดุดีเทิดพระคุณแม่ ระดับมัธยมศึกษา

photo-ani


นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม "พลังนิทาน พลังเด็ก" ปีที่11

photo-ani


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสดุดีเทิดพระคุณแม่ ระดับประถมศึกษา

photo-ani


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสดุดีเทิดพระคุณแม่ ระดับปฐมวัย

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

photo-ani


ม.ร.ว.ประกายฉัตร  สุขสวัสดิ์ และ อาจารย์รสสุคนธ์  สิริศิลปสรณ์ สอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมวิชา Moral Education

 


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’ Chorus ร่วมแสดงและขับร้องเพลงเกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์ 

 


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด และในโบสถ์

photo-ani


ร่วมชมการแสดงดนตรีและภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

 


นักเรียนระดับปฐมวัยจำนวน 8 คน เข้าร่วมถ่ายทำการทดลองวิทยาศาสตร์ รายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

photo-ani


คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะชีวิตสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557

photo-ani


คณะครูจากโรงเรียนราชินีบนศึกษาดูงานด้านหอพักนักเรียนประจำ

photo-ani


อบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะครูแกนนำและบุคลากรฝ่ายบริการ 

photo-ani


การแข่งขันบาสเกตบอลเชื่อมความสามัคคีกับโรงเรียนรุ่งอรุณ

photo-ani


กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

photo-ani
การแข่งขันทางวิชาการ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ( ลงข่าววันที่ 6/17/2014 )
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการและสัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Empowering the Future of English Language Teaching for the ASEAN Region” ( ลงข่าววันที่ 7/10/2014 )
ขอเชิญชวนนักเรียน ที่มีความสามารถในการแสดงและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักแสดงตัวเอกของละครเพลง เรื่อง “Mulan” ( ลงข่าววันที่ 5/19/2014 )
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพประกวดสร้างสรรค์ผลงานจากภาพยนต์การ์ตูนเรื่อง "Mulan" ( ลงข่าววันที่ 5/19/2014 )
ประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายสำหรับนักเรียน ม.1 ทั้งหมดและนักเรียน ม.4(เข้าใหม่) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ( ลงข่าววันที่ 4/8/2014 )

ขอแสดงความชื่นชมครูชฎาพร ปัทม์ภัทนพร ที่ได้ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ลงข่าววันที่ 8/5/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 5/29/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูแสนดี ( ลงข่าววันที่ 1/30/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ลงข่าววันที่ 1/7/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ( ลงข่าววันที่ 7/30/2013 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 
เพื่อนก็มีความรักอยู่ทุกเวลา...
(
สุภาษิต 17:17)

Friends always show their love.
(Proverb 17:17)

โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster