W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 
 

ขณะนี้ Online อยู่ 3 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News6
 • Hot News7

 • สาระพันข่าว


  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community:PLC

  photo-ani


  การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

  คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

  photo-ani


  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community:PLC

  photo-ani


  กิจกรรมค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง หัวข้อ "CAPTAIN NEHEMIAH "
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 23 คน และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง หัวข้อ "CAPTAIN NEHEMIAH "

  photo-ani


  พัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ภาษาจีนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ภาษาจีนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ให้แก่คณะครูชาวจีน ระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา

   


  การแข่งภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14
  เด็กหญิงปาณิศรา ขวัญมิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลชมเชย (1 ใน 14) จากการแข่งภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14

   


  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Professional Learning Community”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Professional Learning Community”

   


  ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
  กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ทักษะชีวิต เช่น กิจกรรม Team Building กิจกรรม Thinking skills กิจกรรม Talent show กิจกรรม Walk rally 16 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรม Magic night bazar รวมทั้งกิจกรรม Applying skills

  photo-ani


  ร่วมนำกล่องนมไปบริจาคเพื่อผลิตเป็นหลังคาบ้าน ตามโครงการ “รักวัฒนา รักษ์สิ่งแวดล้อม”
  นักเรียนชั้นม.5/5 ตัวแทนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนำกล่องนมไปบริจาค เพื่อผลิตเป็นหลังคาบ้าน ตามโครงการ “รักวัฒนา รักษ์สิ่งแวดล้อม”

   


  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลังอาสาสู้โกง”
  อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับชั้นม.4 และม.5 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลังอาสาสู้โกง”

   


  นิทรรศการโครงการ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  งานประชุมผู้ปกครองและนิทรรศการโครงการ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งนอกจากจะได้รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียน

   


  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 256

   


  ประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
  นางกุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ เป็นผู้รับมอบ จาก นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   


  รับรางวัล Leadership Award for Commissioners ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ รับโล่รางวัล และในการนี้อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับรางวัล Leadership Award for Commissioners ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

  photo-ani


  Space Camp Thailand Scholarship 2019
  บรรยายและสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที 1-5 เรื่องทุนการศึกษาค้นพบนักบิน อวกาศไทยปีที่ 3 Space Camp Thailand Scholarship 2019

  photo-ani


  โครงการคุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะทำงาน คุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย ติดตามการดำเนินงาน ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

   


  เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่11 หัวข้อ"เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร"
  วันเสาร์ที่14 กันยายน พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่11 หัวข้อ"เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

   


  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์กลางวัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 “Heling Pouch”
  อาจารย์มยุรี มีล้อม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถมศึกษา พาตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 400 ใบ ได้จากการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติฐาน กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 “Heling Pouch”

   


  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ”
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ” (Pathways to the Global Career Opportunity) และจัดทำปฏิบัติการเชิงวิชาการ หัวข้อ “ผู้ประกอบการสู่โลกดิจิทัล” (I-Start up) ของคณะบริหารธุรกิจ

   


  เทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผ่านโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมสรุปเนื้อหาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผ่านโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya เพื่อวางแผนการศึกษาสมัครสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

   


  การประกวดมารยาทไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 “โครงการธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48
  ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.มุจลินทร์ บุญยิ่งสถิตย์, ด.ญ.สิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล, ด.ญ.วิมุตตา ภูมิวิเศษ และ ด.ญ.กมลชนก แก้วอินัง นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

   


  อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯจัดฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากร จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   


  การเข้าประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 4”
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 4” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ไอคอนสยาม จัดโดยไอคอนสยามร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ ความเป็นไทยเป็นตัวแทนทำภารกิจ เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นเวลาหนึ่งปี

   


  กิจกรรม จุดประกายโครงงานด้วยการเรียนรู้ Micro:bit Project
  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จุดประกายโครงงานด้วยการเรียนรู้ Micro:bit Project จากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ณรงค์พร เหล่าศรีสิน ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือคู่มือ micro:bit สำหรับSTEM และวิทยาการคำนวณ

  photo-ani


  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม “สุขภาพ” โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันบาสเกตบอล และประกวดกองเชียร์ลีดเดอร ์ของแต่ละห้อง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างห้องเรียน

  photo-ani


  การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
  ด.ญ.สาริศา จุฑาพรมณี และ ด.ญ.รมณ ภูธรธราช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเข้ารอบที่ 3 ได้ลำดับที่ 23 และ 73 (ตามลำดับ) จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

   


  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชม Open House
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชม Open House “เปิดบ้านระดับมัธยมศึกษา” โดยเดินเยี่ยมชมอาคารเรียน และชมฐานการแสดงผลงานนักเรียน

  photo-ani


  กิจกรรม Open House “เปิดบ้านวัฒนาฯ” ระดับมัธยมศึกษา
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมกันต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรม Open House “เปิดบ้านวัฒนาฯ” ระดับมัธยมศึกษา วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

  photo-ani


  ชมการแสดงดนตรี "คณะนักร้อง Oscar Williams and The band of Life"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสถานทูตอเมริกา และคณะนักร้อง Oscar Williams and The band of Life เข้าแสดงดนตรีและการขับร้อง Gospel Music

  photo-ani


  ฟังการบรรยายหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์วัฒนา
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์วัฒนา” จากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

  photo-ani


  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา : Inspirational Catwalk ปีการศึกษา 2562
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา : Inspirational Catwalk ปีการศึกษา 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ การมีเป้าหมายในการเรียนรู้

  photo-ani


  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายกลางวัน)
  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ค่ายกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป้าหมายฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน

  photo-ani


  กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สูตรลัดเอาชนะมนุษย์เมนส์"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิด กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สูตรลัดเอาชนะมนุษย์เมนส์” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่แสดงออกทางกายและอารมณ์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  photo-ani


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Financial Literacy
  ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Financial Literacy ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่าย และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการทำโมเดลวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของธุรกิจ (Business Model Canvas)

  photo-ani


  กิจกรรม "Open House ระดับปฐมวัย"

  กิจกรรม “วัฒนาเปิดบ้าน” Open House ระดับอนุบาล วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และอาคารเรียนระดับอนุบาล

  photo-ani


  กิจกรรม "Open House ระดับประถมศึกษา"

  กิจกรรม Open House ระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และอาคารเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งการเปิดบ้านครั้งนี้ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “Lesson Study”

  photo-ani


  กิจกรรม "ฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์"

  ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

  photo-ani


  กิจกรรม "งานวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นประธานและอธิษฐานเปิดงานวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

  photo-ani


  กิจกรรม "รักการอ่าน รักการเรียนรู้ ยุค4.0”

  ค่ายวัฒนาวิทยาลัย การอ่านสร้างนักคิดกับนานมีบุ๊คส์ ตอน “รักการอ่าน รักการเรียนรู้ยุค 4.0”ระหว่างวันที่17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์Go Genius Learning Center จังหวัดนครราชสีมา

  photo-ani


  "กิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก”

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน โครงการสามัคคีคือพลัง เพื่อสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม

  photo-ani


  "กิจกรรม “น้องเล็กปลูกผัก”

  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก" โดยเด็กๆ ลงมือปลูกผักกวางตุ้ง ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วช่วยกันรดน้ำ สังเกต เฝ้าดูการเจริญเติบโต จนนำมาสู่การเก็บเกี่ยวผักกวางตุ้ง และนำมาประกอบอาหาร

  photo-ani


  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชน”

  โครงการ “ใช่ก่อนแชร์..ชัวร์ ก่อน ชอบ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สังคมออนไลน์ในปัจจุบันแก่นักเรียน

   


  กิจกรรม “ โครงการ กินตามแม่ : กินเปลี่ยนโลก
  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ระดับประถมศึกษา และนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนนีพันปีหลวง ภายใต้ชื่อโครงการ กินตามแม่ : กินเปลี่ยนโลก

  photo-ani


  "กิจกรรม “Wattana Characters เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี"
  กิจกรรม Wattana Characters เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

  photo-ani


  "พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้มีพระคุณ

   


  "กิจกรรม Hand On"
  นักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานกับการประดิษฐ์ การ์ดวันแม่เพื่อนำไปมอบแด่คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม Hand On สอนโดยผู้ปกครองอาสาห้องสมุด วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "โครงการพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Maker Space development (Depa)"
  กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันหนูน้อยไอที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 นักเรียนแข่งขันการเขียนโปรแกรมแบบ Unplugged โดยใช้ Cubetto ในภารกิจ “ตามล่าหาขุมทรัพย์กับ Cubetto” เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ

  photo-ani


  กิจกรรม “ สนุกคิดกับKid Bright ”
  กิจกรรม “ สนุกคิดกับKid Bright ” เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการเขียน Coding และโปรแกรม Kid Bright วิทยากร อาจารย์ระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม จากโรงเรียนมัธยมฐานบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

  photo-ani


  "กิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก"
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก" โดยเด็กๆ ลงมือปลูกผักบุ้ง ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

  photo-ani


  "กิจกรรม " FUN GOOD FEEL GOOD"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมให้กำลังใจและมอบของรางวัล แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกิจกรรม " FUN GOOD FEEL GOOD " เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความรักความสามัคคี

  photo-ani


  "โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง"
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มูลนิธิ Save the Children เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยและรักษาชีวิตของบุตรหลาน ด้วยการสวมหมวกนิรภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต

  photo-ani


  "ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม"
  ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana characters) โดยว่าที่ร.ต.หญิงดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ตัวแทนครู และผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "กิจกรรม D-nee Kids school Tour ส่งเสริมสุขภาพ"
  นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม D-nee Kids school Tour ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย จัดเป็นการเล่านิทาน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การตอบคำถาม การแสดง ฯลฯ โดย บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10"
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้า
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสมบูรณอดุลยเดช
  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ

  photo-ani


  "กิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ""
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีการจัด นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ดวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดาฯ

  photo-ani


  "กิจกรรม"ร้องเล่น...เต้นรำ""
  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความรักความสามัคคีในระดับชั้น รวมทั้งใช้เวลาในการอยู่ประจำให้เกิดคุณค่า

  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาโคล

  photo-ani


  "แนะแนวการศึกษาจากสถาบัน On Deman"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิดและมอบของที่ระลึกขอบคุณครูพี่เฟรน (อาจารย์ภัทรพล ไพศาลภานุมาศ) จากสถาบัน On Demand ในโอกาสมาแนะแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ Tcas และแนวทางการเลือกคณะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

  photo-ani


  "BCC ประชาสัมพันธ์ครบรอบ 167 ปี"
  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในโอกาสมาประชาสัมพันธ์งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียน 130 ปี

  photo-ani


  "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี"
  ผู้บริหารและคณะครู 3 ระดับ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "Open house การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
  Open house การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นร.แกนนำครอบครัวพอเพียง ขับร้องเพลงร่วมพิธีเปิดงาน
  ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "เป็นวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษ"
  อาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ แก่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  photo-ani


  "เป็นตัวแทนร่วมงาน 23 rd CHILDREN OF THE WORLD IN HARMONY : International Youth Choir and Dance Festival"
  เด็กหญิงศุภกานต์ เปี่ยมอยู่สุข ม.1/2 และ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เบญจวงศ์เสถียร ม.1/6 เป็นตัวแทนคณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมงาน 23 rd CHILDREN OF THE
  WORLD IN HARMONY : International Youth Choir and Dance Festiva

   


  "การวิ่งการกุศลเพื่อผู้ลี้ภัย"2billion kilometres to safety charity Run"ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ การวิ่งการกุศลเพื่อผู้ลี้ภัย "2billion kilometres to safety charity Run" ถนนราชดำเนินนอก (องค์การสหประชาชาติ) ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดย UNHCR

  photo-ani


  "ร่วมลงนาม (MOU : Memorandum of Understanding)"
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)

  photo-ani


  "ต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีญี่ปุ่น"
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ
  และคณะกรรมการบริหารภายใน ร่วมต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีจากเมืองยูริฮอนโจ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
  ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน 3 ระดับ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  เขตวัฒนาและเครือข่ายกองทุนแม่ชุมชนต่างๆ คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สส.เขตคลองเตยเเละเขตวัฒนา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จากซอยสุขุมวิท 19- ถนนอโศกมนตรี

  photo-ani


  "กิจกรรมรักษ์โลก"
  วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ร่วมกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
  จัดกิจกรรมบูรณาการโดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะโดยรอบคริสตจักรวัฒนา

  photo-ani


  "ฟังบรรยายเรื่องการอยู่ประจำ"
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับฟังการบรรยายเรื่อง “อยู่ประจำอย่างไรให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จ” โดยนางสาวกัญญารัตน์ อาจชน
  ศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รุ่น 134 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

  photo-ani


  "มอบทุนการศึกษามูลนิธิโสภาธารน้ำใจ"
  พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ
  และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีแต่ขัดสน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด

  photo-ani  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม S&P School Tour 2019 โดยการประกวดแต่งหน้าเค้ก และชมละครเรื่อง “องครักษ์พิทักษ์ทะเล”
  ละครที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด

  photo-ani


  "งานลายคราม"
  อดีตผู้บริหารโรงเรียน ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาทผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงานวันลายคราม งานพบปะสังสรรค์ระหว่างครูและศิษย์เก่าจัดโดย สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในธีม "Together Under the Rainbow" ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น สนุกสนาน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "กิจกรรม White Music School Tour"
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต White Music School Tour แสดงโดย เบล สุพล Atom และ Getsunova
  ศิลปินจากค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปิดการแสดงคอนเสิร์ตโดยนักเรียนวงไก่ไข่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดา กีรินกุล

  photo-ani


  "พิธีไหว้ครู 3 ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อดีตผู้บริหาร และคณะครู
  ร่วมพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

   


  "พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ
  และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมติดเข็มแก่คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน
  และสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบพิธี โดยศาสนาจารย์สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาล คริสตจักรวัฒนา วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  ณ คริสตจักรวัฒนา

  photo-ani


  "แนะแนวสอบเข้า TCASTer MOCK EXAM"
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดในการแนะแนวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียน
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ TCASTer MOCK EXAM ปีที่ 2 “คู่หูประลองสนาม พร้อมตะลุย TCAS ปีที่ 2” จัดโดยบริษัทออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "การศึกษาดูงานการใช้ระบบทะเบียน"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบทะเบียนของ
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องพระคุณ อาคารอำนวยการ

   


  "วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา"
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดภาษี ซ.เอกมัย 23 จัดโดยเขตวัฒนา

   


  "นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องใน
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  *ระดับปฐมวัย วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
  *ระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี
  *ระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา

   


  "ค่ายกิจกรรมผู้นำเยาววชนครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ ปีที่4”
  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าค่ายกิจกรรมผู้นำเยาววชนครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ ปีที่ ๔ (Leader Camp 2019) ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

  photo-ani


  "กิจกรรม Home Sweet Home”
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ
  อธิษฐานเปิดและกล่าวให้ข้อคิดกำลังใจในการใช้ชีวิต
  นักเรียนประจำแก่นักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1
  และม.4 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรม Home Sweet Home
  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศตวรรษานุสรณ์

  photo-ani


  "มอบถวายอาคารศตวรรษานุสรณ์”
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมนมัสการพระเจ้ามอบถวายอาคารศตวรรษานุสรณ์
  เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเชิญอศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ เป็นผู้กล่าวคำหนุนใจ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "งานแสดงความขอบคุณและตอนรับ”
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดงานแสดงความขอบคุณ
  คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนวาระ 2015-2018 และอดีตผู้บริหารโรงเรียนวาระ ปีการศึกษา 2017-2018
  รวมถึงการต้อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  และผู้บริหารโรงเรียนวาระ 2019 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "ประชุมครูคริสเตียน”
  มน.พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมครูคริสเตียน
  เพื่อสร้าง ความรักและสามัคคี ในกลุ่มครูคริสเตียนและสนับสนุน เป็นโรงเรียนแห่งการประกาศ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปีฯ

  photo-ani


  "ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6”
  ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา
  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ์”
  ครูปฏิบัติหน้าที่เวรระดับประถมศึกษาช่วยตรวจและคัดกรอง นักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพ
  ร่ระบาด ของไข้หวัดใหญ่ในระยะเริ่มแรก
  โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและให้นักเรียนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  ร่วมติดเข็มแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี
  อาคารอายะดา กีรินกุล

  photo-ani


  ร่วมขับร้องเพลงงาน “น้อมใจภักดิ์ จักรีวงศ์”
  เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม
  พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

   


  รางวัลเกียรติยศครอบครัวพอเพียง
  คุณครูและตัวแทนนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
  รับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัล UC Walk Rally รณรงค์สร้างการรับรู้ช่องทางการสื่อสารสิทธิ
  หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงหเสนี)2

   


  นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
  นมัสการเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้า
  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเชิญ
  ศจ.สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาล
  คริสตจักรวัฒนาเป็นผู้เผยพระวจนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 17
  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา

  photo-ani


  นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา
  อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
  ร่วมปฐมนิเทศ และนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7
  อาคารอายะดา กีรินกุล

  photo-ani


  นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับปฐมวัย
  อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
  ร่วมปฐมนิเทศและนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ
  อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ระดับ ประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
  พร้อมรับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 และพบครูที่ปรึกษา
  ณ ห้องเรียน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  นมัสการก่อนเปิดภาคเรียน
  ผู้ช่วยผู้บริหารและคณะครูผู้มีตำแหน่งร่วมนมัสการพระเจ้า
  เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562
  วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  ณ หอประชุมโรงเรียนไทยคริสเตียน

  photo-ani


  ลงนามถวายพระพร
  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  นำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...

   


  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนสังคมศึกษา และวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

  photo-ani


  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
  ปี 2562
  นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไดัรับรางวัล
  "เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562" จากสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

   


  คณะกรรมการนิเทศ จากสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
  เยี่ยมเยียนและ ศึกษาสถานการณ์ ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ
  แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพร

  photo-ani


  การแสดงดนตรีของ คณะออสเชสตร้า คริสตจักรจากประเทศเกาหลี
  วงดนตรีออสเชสตร้า แสดงดนตรีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชม
  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารภายใน
  นำกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสตมาส แก่คณะผู้บริหารสภาคริสตจักในประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

   


  นายกสมาคมสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิค(สปอท.) และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  ได้ร่วมเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ
  ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ชุมชนสวนอ้อย ถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

   


  อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร
  ู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของครูระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา"
  ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระพร

   


  "กิจกรรมคลีนิกพัฒนาทักษะฟุตบอล"
  ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรฟุตบอลเชลซี กรุงเทพฯ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับฟุตบอล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

   


  "ค่ายส่งเสริมภาวะผู้นำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4"
  อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง นำอธิษฐานในการเดินทางเพื่อเข้าค่ายส่งเสริมภาวะผู้นำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

  photo-ani


  "กิจกรรมโครงการ Do for D ค่ายผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"
  ตัวแทนคณะนักเรียน และครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Do for D ค่าย "ผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด" ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

  photo-ani


  "กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ครู และบุคลากร" (ปลูกป่าชายเลน)
  คณะครู และบุคลากร ทัศนศึกษาชมป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง และร่วมอนุรักษ์โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลย ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

  photo-ani


  "กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ครู และบุคลากร" (โดยเครื่องมือ NLP เพื่อความสุข ความสำเร็จร่วมกัน)
  คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยวิทยากรคนต้นคิดแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "กิจกรรม Wattana Wittaya Academy's Flashmob at Terminal 21 on The Nomad"
  คณะนักร้องคอรัส ระดับประถมศึกษา และวงดุริยางค์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม Flashmob at Terminal 21 ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21

   


  "นักร้องคอรัส ร่วมงาน The first Art & Creative Fair of International Schools (ACFIS)"
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้นำนักร้องคอรัส ระดับประถมศึกษาปีที่ 2,3 เข้าร่วมงาน The first Art & Creative Fair of International Schools (ACFIS) วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 256 ณ ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ

  photo-ani


  "กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษาต้น"
  เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้สูงขึ้นในรายวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับ
  การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรณที่ 21
  ระหว่างวันพุธที่ 26 -วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
  ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง

  photo-ani


  "กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ระดับปฐมวัย"
  ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ชมโครงการ นิทรรศการผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 11.00 น.
  ณ ห้องประชุม อาคารนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "Open House ระดับปฐมวัย"
  Open House ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
  “วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร” ระดับปฐมวัย วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

  photo-ani


  "การลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์"
  การลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และโครงสร้างฐานข้อมูล ของโครงการจัดทำระบบการติดตาม การพัฒนาของนักเรียน ในศตวรรษที่ 2
  วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

   


  "Open House ระดับประถมศึกษา"
  Open House ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

  photo-ani


  "ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหวิทย์ ศึกษาดูงาน"
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  เข้าพบ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการเพื่อขอรับคำปรึกษา
  เรื่องระบบการดูแลและจัดการหอพัก นักเรียนประจำ
  ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  "Open House ระดับมัธยมศึกษา"
  Open House ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
  “วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร” ระดับมัธยมศึกษา วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

  photo-ani


  "กิจกรรม UHC Young Camp 2018 : พลเมืองใหม่"
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม UHC Young Camp 2018 : พลเมืองใหม่ โดยมีคุณครูนภาวรรณ จินตชิน ครูแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

  photo-ani


  "การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา"

  ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
  เป็นประธานในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
  การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1

  photo-ani


  "ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Run For Dawn At Bangkok 2018"
  อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
  และชุมชนสัมพันธ์ นำคณะครูและนักเรียนตัวแทนมูลนิธิ
  ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นม.4-ม.5 ร่วมกิจกรรมเดิน-
  วิ่งการกุศล "Run For Dawn At Bangkok 2018

  photo-ani


  "มอบเครื่องดนตรี"
  วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดกา รดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ และคณะครูงานดนตร
  ี ร่วมมอบเครื่องดนตรีสำหรับเป็นเครื่องดนตรีให้นักเรียน

  photo-ani


  "วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา"
  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “เรารักภาษาไทย”

  photo-ani


  "วันแม่แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา"
  สดุดีเทิดพระคุณแม่ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "วันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษา"
  สดุดีเทิดพระคุณแม่ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "วันภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา"
  อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อธิษฐานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
  “สืบสานวรรณกรรมไทย ตามรอยออเจ้า” ระดับมัธยมศึกษา

  photo-ani


  "ค่ายธรรมชาติสัญจร"
  ค่ายธรรมชาติสัญจรนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

  photo-ani


  "ซ้อมอพยพหนีไฟ"
  ซ้อมอพยพหนีไฟระดับประถมศึกษา วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะครูนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

  photo-ani


  "ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า"
  คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

   


  “คณะครูและนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’Chorus "
  อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท
  ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’Chorus เดินทางไปร่วมงาน The 14 th China International chorus Festival and International Federation for Choral Music World Choral Education Conference ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  photo-ani


  “การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง"
  การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง จัดโดยกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561

   


  ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
  อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผ.ช.ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารนีลสันเฮส์

  photo-ani


  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมเดินประชาสัมพันธ์
  “โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเยาวชนไทยร่วมใจป้องกันยาเสพติด”

  photo-ani


  พิธีไหว้ครู 3 ระดับ
  อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ อดีตผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
  เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครูนักเรียน 3 ระดับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียน
  ระดับมัธยมศึกษา

  อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
  ร่วมติดเข็มให้แก่คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน
  และสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คริสตจักรวัฒนา

  photo-ani


  พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียน
  ระดับประถมศึกษา
  ประกอบพิธีโดยศจ.สันติ แดงเรือน ศิษยาภิบาล คริสตจักรวัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์"
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันพุธที่ 6 – เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

  photo-ani


  กิจกรรม Green 4  good  ปลูกออมก็พอเพียง
  มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการฯวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

  photo-ani


  ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าร่วมกิจกรรม Stop Global warming จัดโดยบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทย ณ ลานห้างพารากอน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

  photo-ani


  อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัล "ครูหัวใจรักพลังงาน" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

   


  อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร เข้ารับโล่ "โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา"ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ระหว่างปี 2559 – 2560 ณ Siam Paragon และในระหว่างวันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

  photo-ani


  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children's Chorus กับรางวัล SILVER DIPLOMA-Level IX ระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2561ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย INTERKULTUR

  photo-ani


  การแข่งขันวงโยธวาทิต
  Wattana Marching Band ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการเข้าประกวดในรายการ Thailand Open Music and Marching Arts Competition 2018
  เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

  photo-ani


  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเชิญ
  จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ในการแสดงคอนเสิร์ต “Violin & Ensemble ครั้งที่ 4”

  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 15.30 – 18.00 น.
  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  photo-ani


  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี
  ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  photo-ani


  คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus ร่วมแสดงในงานมหกรรมขับร้องประสานเสียง Majestic Gold 2018 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  photo-ani


   

 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงอมรรัตน์ ตติยาวงษ์ชัย ได้รับ 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน Skate Asia Sub – Zero Ice Skate Club ( ลงข่าววันที่ 26/9/2562 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงอภิญญาพร วงศ์ประเสริฐกุล ได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมแข่งขันเปียโน ระดับ Piano Festival Class Grade 2 ( ลงข่าววันที่ 26/9/2562 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงนดา จิรพัฒนานุกุล ได้รับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขัน Skate Asia 2019 ( ลงข่าววันที่ 26/9/2562 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงณิญาพัณณ์ โรจน์ปิยะอุดม ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Party Wear จากกิจกรรม International Kids Of The Year รุ่น Mini เป็นตัวแทนประเทศไทย ( ลงข่าววันที่ 26/9/2562 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ 2 รายการ ( ลงข่าววันที่ 26/9/2562 )


 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า
(1ยอห์น 4:7)

Dear friends,let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.
(1John 4:7)

E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster