W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 9 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • Hot News7
 • Hot News8
 • Hot News9
 • Hot News10
 • Hot News11
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


งาน “วันศิษย์เกียรติยศ”  Wattana Pride & Prime 

 


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่”

photo-ani


กลุ่มนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนต้น Wattana Little Angels ได้รับเชิญร่วมเสวนาและขับร้องบทเพลง ค่านิยมคนไทย 12 ประการ

photo-ani


ร่วมโครงการเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต

photo-ani


เดินรณรงค์วันยาเสพติดโลก

photo-ani


พิธีไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา

photo-ani


พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย

photo-ani


โครงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

photo-ani


นมัสการแต่งตั้งกรรมการนักเรียนคริสเตียน และคณะกรรมการสภานักเรียน

photo-ani


ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่จากแผนกส่งเสริมกองการท่องเที่ยว  กองการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งจังหวัดอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น

photo-ani


พิธีไหว้ครูระดับประถมศึกษา

photo-ani


กิจกรรม “ติ่มซำ  ยามเช้า”  จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


คณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนในเครือสุวรรณภูมิ ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

photo-ani


เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา 2557

 


ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ  และ อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมรับมอบภาพวาด ชุด “ลิงเดินทาง” จาก  Mr.Paul Banks  

 


UNESCO ได้ประกาศยกย่องให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร นักเรียนเก่าวัฒนา รุ่น 58 เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 


ต้อนรับอาจารย์และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


นมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 คณะครูโรงเรียนสังกัดพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

photo-ani


กิจกรรม “ค่ายนักเรียนประจำ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 141

photo-ani


คณะครูระดับประถมศึกษา ร่วมอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Power Point เวอร์ชั่น 2013" 

photo-ani
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูแสนดี ประจำปี ๒๕๕๘ ( ลงข่าววันที่ 1/15/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมครูชฎาพร ปัทม์ภัทนพร ที่ได้ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ลงข่าววันที่ 8/5/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 5/29/2014 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน  ผู้นั้นเป็นสุข  เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก
(มัทธิว 5:5)

Blessed  are  the  meek, for  they  will  inherit  the  earth.
(Matthew  5:5)

E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster