W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 
 

ขณะนี้ Online อยู่ 11 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News6
 • Hot News7
 • Hot News8
 • Hot News9


 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน


"กิจกรรมคลีนิกพัฒนาทักษะฟุตบอล"
ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรฟุตบอลเชลซี กรุงเทพฯ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับฟุตบอล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 


"ค่ายส่งเสริมภาวะผู้นำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4"
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง นำอธิษฐานในการเดินทางเพื่อเข้าค่ายส่งเสริมภาวะผู้นำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

photo-ani


"กิจกรรมโครงการ Do for D ค่ายผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"
ตัวแทนคณะนักเรียน และครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Do for D ค่าย "ผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด" ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

photo-ani


"กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ครู และบุคลากร" (ปลูกป่าชายเลน)
คณะครู และบุคลากร ทัศนศึกษาชมป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง และร่วมอนุรักษ์โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลย ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

photo-ani


"กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ครู และบุคลากร" (โดยเครื่องมือ NLP เพื่อความสุข ความสำเร็จร่วมกัน)
คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยวิทยากรคนต้นคิดแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"กิจกรรม Wattana Wittaya Academy's Flashmob at Terminal 21 on The Nomad"
คณะนักร้องคอรัส ระดับประถมศึกษา และวงดุริยางค์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม Flashmob at Terminal 21 ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21

 


"นักร้องคอรัส ร่วมงาน The first Art & Creative Fair of International Schools (ACFIS)"
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้นำนักร้องคอรัส ระดับประถมศึกษาปีที่ 2,3 เข้าร่วมงาน The first Art & Creative Fair of International Schools (ACFIS) วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 256 ณ ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ

photo-ani


"กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษาต้น"
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้สูงขึ้นในรายวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับ
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรณที่ 21
ระหว่างวันพุธที่ 26 -วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง

photo-ani


"กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ระดับปฐมวัย"
ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ชมโครงการ นิทรรศการผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


"Open House ระดับปฐมวัย"
Open House ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
“วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร” ระดับปฐมวัย วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

photo-ani


"การลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์"
การลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และโครงสร้างฐานข้อมูล ของโครงการจัดทำระบบการติดตาม การพัฒนาของนักเรียน ในศตวรรษที่ 2
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

 


"Open House ระดับประถมศึกษา"
Open House ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

photo-ani


"ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหวิทย์ ศึกษาดูงาน"
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าพบ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการเพื่อขอรับคำปรึกษา
เรื่องระบบการดูแลและจัดการหอพัก นักเรียนประจำ
ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561"Open House ระดับมัธยมศึกษา"
Open House ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
“วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร” ระดับมัธยมศึกษา วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

photo-ani


"กิจกรรม UHC Young Camp 2018 : พลเมืองใหม่"
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม UHC Young Camp 2018 : พลเมืองใหม่ โดยมีคุณครูนภาวรรณ จินตชิน ครูแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

photo-ani


"การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา"

ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
เป็นประธานในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1

photo-ani


"ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Run For Dawn At Bangkok 2018"
อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
และชุมชนสัมพันธ์ นำคณะครูและนักเรียนตัวแทนมูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นม.4-ม.5 ร่วมกิจกรรมเดิน-
วิ่งการกุศล "Run For Dawn At Bangkok 2018

photo-ani


"มอบเครื่องดนตรี"
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดกา รดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ และคณะครูงานดนตร
ี ร่วมมอบเครื่องดนตรีสำหรับเป็นเครื่องดนตรีให้นักเรียน

photo-ani


"วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา"
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “เรารักภาษาไทย”

photo-ani


"วันแม่แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา"
สดุดีเทิดพระคุณแม่ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"วันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษา"
สดุดีเทิดพระคุณแม่ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"วันภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา"
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อธิษฐานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
“สืบสานวรรณกรรมไทย ตามรอยออเจ้า” ระดับมัธยมศึกษา

photo-ani


"ค่ายธรรมชาติสัญจร"
ค่ายธรรมชาติสัญจรนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

photo-ani


"ซ้อมอพยพหนีไฟ"
ซ้อมอพยพหนีไฟระดับประถมศึกษา วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะครูนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

photo-ani


"ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า"
คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 


“คณะครูและนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’Chorus "
อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท
ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’Chorus เดินทางไปร่วมงาน The 14 th China International chorus Festival and International Federation for Choral Music World Choral Education Conference ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

photo-ani


“การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง"
การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง จัดโดยกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561

 


ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผ.ช.ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมเดินประชาสัมพันธ์
“โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเยาวชนไทยร่วมใจป้องกันยาเสพติด”

photo-ani


พิธีไหว้ครู 3 ระดับ
อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ อดีตผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครูนักเรียน 3 ระดับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
ร่วมติดเข็มให้แก่คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน
และสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คริสตจักรวัฒนา

photo-ani


พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ประกอบพิธีโดยศจ.สันติ แดงเรือน ศิษยาภิบาล คริสตจักรวัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันพุธที่ 6 – เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


กิจกรรม Green 4  good  ปลูกออมก็พอเพียง
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการฯวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าร่วมกิจกรรม Stop Global warming จัดโดยบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทย ณ ลานห้างพารากอน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

photo-ani


อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัล "ครูหัวใจรักพลังงาน" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 


อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร เข้ารับโล่ "โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา"ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ระหว่างปี 2559 – 2560 ณ Siam Paragon และในระหว่างวันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

photo-ani


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children's Chorus กับรางวัล SILVER DIPLOMA-Level IX ระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2561ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย INTERKULTUR

photo-ani


การแข่งขันวงโยธวาทิต
Wattana Marching Band ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการเข้าประกวดในรายการ Thailand Open Music and Marching Arts Competition 2018
เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเชิญ
จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการแสดงคอนเสิร์ต “Violin & Ensemble ครั้งที่ 4”

ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 15.30 – 18.00 น.
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

photo-ani


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี
ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus ร่วมแสดงในงานมหกรรมขับร้องประสานเสียง Majestic Gold 2018 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

photo-ani


การแข่งขันว่ายน้ำ “เบญจาสีติ”
การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วย“เบญจาสีติ” ครั้งที่ 24 ระหว่างสตรีทั่วราชอาณาจักร โดยมีพลโทเลิศ พึ่งพักตร์ เป็นประธานพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ Assumption University’s Aquatic Center

photo-ani


กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประถมฯ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.4-ป.6 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ชะอำอีโค่แคมป์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

photo-ani


กิจกรรมค่ายต่อฝัน ปั้นหมอ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายต่อฝัน ปั้นหมอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ Leader camp 2017
เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ในระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560

photo-ani


กิจกรรมวัฒนาสร้างโลกสีเขียว ปลุกจิกสำนึกในการร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 1/2560

photo-ani


กิจกรรมค่ายเยาวชนช่อสะอาด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2560

photo-ani


กิจกรรมรณรงค์ลดโฟม
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมรณรงค์ลดโฟม
ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และกรุงเทพมหานคร ีในวันที่ 7 และ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

photo-ani


กิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชา"
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายแก่นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 130 ปี

photo-ani


สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ระดับ
ฝ่ายศาสนกิจจัดสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะครูและนักเรียน 3 ระดับ หัวข้อ ‘Change’ (เปลี่ยน)ระหว่างวันจันทร์ที่ 26-วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี

photo-ani


เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการนำคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน
3 ระดับ ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ซ.สุขุมวิท 19-ถ.อโศกมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

photo-ani


Wattana Little Angels
ร่วมแสดงในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกาศผลโครงการเยาวชน กับการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี

photo-ani


คณะนักร้องโรงเรียน Loma Linda Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสเตียนระดับมัธยมศึกษา ในแคลิฟอร์เนีย มาแลกเปลี่ยน และแสดงคอนเสิร์ต
ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus

photo-ani


พิธีไหว้ครู 3 ระดับ
อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน และอาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ
พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 และวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี

photo-ani


ค่ายการเรียนรู้ สืบสานพระราชปณิธาน
มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง ในทุกโรงเรียน
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสรรค์
ให้เยาวชนเติบโตไปอย่างเข้มแข็งและมีใจอาสา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา

photo-ani


การประชุมเชิงปฏิบัติการคุณครูซุปเปอร์ครู สืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

photo-ani


ศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศใต้หวัน
คุณครูนภาวรรณ จินตชิน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนในการศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศใต้หวัน ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560

photo-ani


นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน
ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ครบรอบ 143 ปี

photo-ani


ค่ายนักเรียนประจำรุ่น 143
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนประจำ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

photo-ani


นมัสการพระเจ้า 5 สถาบัน
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้า เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

photo-ani


ค่ายสืบสานพระราชปณิธาน ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

photo-ani


"กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง"   เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม   จัดโดย  อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

photo-ani


กิจกรรมเสวนา”การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระแสยุคศตวรรษที่ 21" จัดโดย  อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เชิญวิทยากรหลากหลายอาชีพ

photo-ani


พิธีเปิดการอบรมกิจกรรมการปลูกฝัง พลเมืองดี วินัยเด่นตามแนวคิด STAR STEMS วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

photo-ani


"พิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6"
คณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนต้น Wattana Little Angels ขับร้องบทเพลงจรดฟ้า สุดแผ่นดิน
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

photo-ani


"ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รับมอบโล่ และเกียรติบัตร ในโอกาสที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2559 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

photo-ani


ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศภูฏาน
คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากประเทศภูฏาน จำนวน 34 คนในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

photo-ani


แสดงความยินดี
คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณชลลกา เก่งระดมยิง ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา คนใหม่เมื่อวันพุธที่11 มกราคม 2560 ณ อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


กิจกรรมร่วมแสดงพลัง"..ก้าวเพื่อ ๙ สืบสานพระราชปณิธาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ พระบรมมหาราชวัง

photo-ani


นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง จากการเข้าแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน

photo-ani


"กิจกรรมรวมพลังครอบครัวพอเพียงสืบสานพระราชปณิธาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง"ในวันเสาร์ที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

photo-ani


กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ "รู้รักษ์ รักษ์ป่า รักษาต้นน้ำ" วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ สวนป่ากรุงเทพ ปตท.

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นมัคคุเทศก์นักเรียน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) งานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชาครั้งที่ 2 ในวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การค้า THE EMQUARTIER

photo-ani


"คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little angels Wattana Children's Chorus และ Wattana Girls' Chorus"
ขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ อสมท. วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

photo-ani


"คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little angels"
ร่วมแสดงงานแถลงข่าว และแสดงในพิธีเปิดงานเฉลิมราชย์เฉลิมขวัญ สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2559

photo-ani


คณะนักร้องเด็กระดับปฐมวัย Wattana Pre-School Singers ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า

photo-ani


"จิตอาสา" ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รุ่น 146
นำรายได้จากการเรียนรู้แบบกึ่งสถานการณ์จริง
ในวิชาโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2558

photo-ani


สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ สอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา Moral Education ครั้งที่ 2/2559

photo-ani


"การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสอบ O-NET"
ตามนโยบายสำนักงานพันธกิจการศึกษา
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

photo-ani


มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานการ
ประกวดวาดภาพ กับทางสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน

photo-ani


อบรมเชิงปฏิบัติการ Lesson Study by Origo Education
ระหว่างวันพุธที่ 31สิงหาคม-วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ

photo-ani


ค่ายรักการอ่าน
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ Go Genius Training Center Khoa Yai

photo-ani


ค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ"รู้ป่า รักษ์ป่า รักษาต้นน้ำ
กิจกรรมสร้างฝาย และกิจกรรมพี่สอนน้อง
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

photo-ani


พิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า "เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับรางวัลพระราชทาน"
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการ

photo-ani


งานวิชาการบูรณาการอาเซียน
กิจกรรมการแข่งขันวันวิชาการบูรณาการอาเซียน
ระหว่างวันพฤหัสที่ 25-วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ อาคารระดับประถมศึกษา

photo-ani


อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ I Am Hero3
แกนนำนักเรียนครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ I Am Hero3 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus
ร่วมแสดงคอนเสิร์ต "ADORATION มหกรรมประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี
ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

photo-ani


กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ "วัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน"
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดงาน และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม "วัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน"
มีระหว่างวันที่16-17สิงหาคม2559 ณ อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา

photo-ani


นักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18
หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา”

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

 


ขอแสดงความชื่นชมยินดี
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๑

photo-ani


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และสดุดีเทิดพระคุณแม่ 3 ระดับ
วันพุธที่ 10 และวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี"
ตัวแทนครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี"
ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

photo-ani


ประชุมปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธ
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "สัปดาห์ประชามติ"
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus
ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

photo-ani


"Wattana Little Angels"
แสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559

photo-ani


มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บรรยายพิเศษ เรื่อง“วิถีพ่อ วิถีพอเพียง”
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปี

photo-ani


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชารัฐศาสตร์
ได้ร่วมกิจกรรม " ๖ สัปดาห์ประชามติ" โดยการออกสำรวจ
ความพร้อม ในการออกเสียงประชามติ กลุ่มผู้ปกครองและ
คุณครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559

photo-ani


รำถวายพระพรวันแม่
นักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมรำถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

photo-ani


นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 64 พรรษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559
และระดับมัธยมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559,
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส

photo-ani


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
และ นายก่อศักดิ์ โชติรักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานร่วมเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา จัดการแข่งขัน
“WWA Crossword Games & A-Math Competition 2016” วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ด

photo-ani


ชมการแสดงจากนักศึกษาเกาหลีใต้
ในโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการประกาศเรื่องราวพระเจ้าผ่านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ
และการแสดงรำเกาหลี ให้คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาชม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอายะดา กีรินกุล

photo-ani


ค่ายกลางวันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ตรง
ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจำวัน วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ด

photo-ani


กิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น
ให้แก่คณะครูชายและบุคลากรฝ่ายบริการโดยวิทยากร
จากห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเคเซฟตี้ และทีมครูฝึกบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการ
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปี

photo-ani


กิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและครู 3 ระดับ
หัวข้อ “HOPE” (พระเจ้าเป็นความหวัง)
โดยวิทยากรจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส

photo-ani


คณะผู้ว่าราชการจังหวัด Akita ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

photo-ani


คณะผู้บริหารจากสถาบันการกีฬาและพลศึกษา ประเทศกัมพูชา
เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

photo-ani


รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

photo-ani


สอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดย ม.ร.ว.ประกายฉัตร  สุขสวัสดิ์
และ อาจารย์รสสุคนธ์  สิริศิลปสรณ์
ณ สถานีออกอากาศ โรงเรียนวังไกลกังวล

photo-ani


พิธีไหว้ครู 3 ระดับ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559, วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


ร่วมแสดงความยินดี
วาระวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาฯ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน2559
ณ บ้านพักท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

 


นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับเชิญเป็นตัวแทน “มัคคุเทศก์น้อย” งาน “สยามพารากอน  แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10

photo-ani


ลงนามปฏิญญา “รักษ์กรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
อาจารย์ปรัชญา พุดดี หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมลงนามประกาศ
ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

 


นมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติครองราชครบ 70 ปี
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

photo-ani


อบรม STEM Education
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นำคณะครูสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

photo-ani


นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา จัดกิจกรรมลายครามวัฒนาออสการ์ 2016 เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่น 99, 87, 75, 63   และระดมเงินทุนเพื่อซ่อมแซมศาลาโคล  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


อาจารย์กาญจนา  แสงปลั่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และพิพิธภัณฑ์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เงินตรา และกิจกรรมเมืองไทยอย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม

photo-ani


ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


อบรม Brain-based Learning

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดรีทรีตคณะครู หัวข้อ “Grow”

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “ค่ายนักเรียนประจำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 142

photo-ani


อาคารเรียน 1919 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559


ขอแสดงความชื่นชมยินดีเด็กหญิงปาณิสรา ขวัญมิตร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ ( ลงข่าววันที่ 30/11/2561 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีเด็กหญิงเมธาพร เพชรเกื้อหนุน ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ WINNER Class D – Girl จากการแข่งขันกอล์ฟ ( ลงข่าววันที่ 30/11/2561 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีเด็กหญิงปัณฑารีย์ เปี่ยมใย ได้เหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม อุปกรณ์ห่วง และเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทฟรีแฮนด์ ( ลงข่าววันที่ 30/11/2562 )
เด็กหญิงทาณิชา กนกพรกุล ( ลงข่าววันที่ 30/11/2561 )
เด็กหญิงกรกนก ศรจอน ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันบัลเล่ต์ ( ลงข่าววันที่ 30/11/2561 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า
(1ยอห์น 4:7)

Dear friends,let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.
(1John 4:7)

E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster