ข่าวรับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2561

แผนกปฐมวัย  
1. ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
   
แผนกประถมศึกษา  
1. ครูสอนศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูสอนแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
3. ครูสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
   
แผนกมัธยมศึกษา
1. ครูสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ครูสอนภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
4. ครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
5. ครูสอนศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
6. ครูสอนพลศึกษา (นันทนาการ)
จำนวน 1 อัตรา
7. นักจิตวิทยาการปรึกษา จำนวน 1 อัตรา
(มีความเชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี)  
   
   
   
   
 
คุณสมบัติของครูผู้สอน
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกตรงตามสาขาที่ต้องการ
3. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
download ใบสมัคร
 
ขั้นตอนการสมัครงาน
- สมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันจันทร์-ศุกร์
- สมัครผ่านทาง E-mail : recruitment@wattana.ac.th
- เอกสารประกอบการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป , สำเนาใบวุฒิการศึกษา , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน ,ใบประกอบวิชาชีพครู, ใบรับรองการทำงานงาน ( ถ้ามี ) , ใบรับรองแพทย์
- ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบุคลากร โทร. 0-2254-7991-5 ต่อ 264
   
Last Update : May 7, 2018© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.