ข่าวรับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2561

แผนกปฐมวัย  
-  
   
แผนกประถมศึกษา  
1. ครูสอนแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
   
แผนกมัธยมศึกษา
1. ครูสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ครูสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. ครูสอนภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
5. ครูสอนศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
6. นักจิตวิทยาการปรึกษา จำนวน 1 อัตรา
(มีความเชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี)  
   
   
   
ตำแหน่งอื่นๆ
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
2. ครูสนับสนุนการสอน โครงการภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
   
 
คุณสมบัติของครูผู้สอน
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกตรงตามสาขาที่ต้องการ
3. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
download ใบสมัคร
 
ขั้นตอนการสมัครงาน
- สมัครด้วยตัวเองที่งานบุคลากร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
- สมัครผ่านทาง E-mail : recruitment@wattana.ac.th
- เอกสารประกอบการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป , สำเนาใบวุฒิการศึกษา , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน ,ใบประกอบวิชาชีพครู, ใบรับรองการทำงานงาน ( ถ้ามี ) , ใบรับรองแพทย์
- ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบุคลากร โทร. 0-2254-7991-5 ต่อ 264
   
Last Update : November 5, 2018© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.