หน้าหลัก
   ประวัติความความเป็นมา
   ประเภทของโรงเรียน/สถานที่ตั้ง
   ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์/นโยบาย
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
   เกียรติคุณ
   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   คณะกรรมการบริหารภายใน
   เพลงประจำโรงเรียน
   เครื่องแบบนักเรียน
   ปฏิทินการศึกษา
 
 
    เกียรติคุณ


รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558
          โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทั้งนี้ กำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป และมอบหมายให้ อาจารย์สุดสงวน กีปทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน  เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ

ปีการศึกษา 2559

1. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ  อาคารที่ได้รับรางวัลคือ อาคารเรียน 1919 หรืออาคารเรียนมัธยม (เดิม) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว (Energy Mind Award 2015) และโล่รางวัล Young Energy Master Award 2015 ตามโครงการ Energy My Award ประจำปี 2558 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
4.โรงเรียนได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับ 2 อาคารประหยัดพลังงานปีที่ 4 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building Awards 2016 จากการไฟฟ้านครหลวง
5.โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับประกาศนียบัตร การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ประจำปี พ.ศ. 2559 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
7. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับธงสัญลักษณ์ และเงินสมทบการดำเนินกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท TOYOTA
 
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th