หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   ประเภทของโรงเรียน/สถานที่ตั้ง
   เครื่องหมาย/ปรัชญา/สัญลักษณ์
   วิสัยทัศน์/นโยบาย
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
   เกียรติคุณ
   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   คณะกรรมการบริหารภายใน
   เพลงประจำโรงเรียน
   เครื่องแบบนักเรียน
   ปฏิทินการศึกษา
 
 
    ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียมิชชันจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็มเฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นทำให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย”
        ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีอายุ ครบ 143 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมี ผู้ปกครอง รศ.จารุณี หงส์จารุ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 
ผู้บริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2560


 
 
ผู้จัดการ นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน
 
ผู้อำนวยการ ดร.ผุสดี ตามไท
 
   
 
   
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th