โครงงานบูรณาการที่ชนะการประกวดปี 2551
   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลที่ 1  
b1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ชื่อโครงงาน น้ำหมึกปากกาธรรมชาติจากเปลือกผลไม้
นำเปลือกผลไม้ที่มีสารแทนนินมาต้มผสมกับสนิมเพื่อทำเป็น น้ำหมึกธรรมชาติ
ชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.เด็กหญิงกัลยกร      รุจิรา
2.เด็กหญิงอลีนา    ลิ้มปัญญาเลิศ
3.เด็กหญิงณิชกานต์    ขาวคำ
4.เด็กหญิงศรสวรรค์   มั่นคงดี
5.เด็กหญิงเมธาวี       น้ำกลั่น
ครูที่ปรึกษา
1.นางอรพิน             แก้วกุลศรี
2.นางสาวอุบลวรรณ   สว่างเพราะ
3.นางสาวกมลวรรณ    จันทจิตร

....................................................................................................................................
รางวัลที่ 2  
b1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ชื่อโครงงาน กะปิปลาหมึก
นำปลาหมึกมาแปรรูป ทำเป็นกะปิปลาหมึกและใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งได้แก่ ปลาหมึกให้เป็นประโยชน์
ชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.เด็กหญิงสริตา        ครองยศ
2.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์     นาวินโชคธรรม
3.เด็กหญิงณัฐนิชา     ประยุรศุข
4.เด็กหญิงพร้อมสิริ      พิชญ์ภักดีอนันต์
5.เด็กหญิงนภิสา       ตรีรัตน์
ครูที่ปรึกษา
1.นางสาวภัคธีมา    ยอดชมภู
2.นางสาวชาลินี      สมุทรผ่อง

....................................................................................................................................
รางวัลที่ 3  
b1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชื่อโครงงาน ผลิตภัณฑ์จากเปลือก แก้วมังกร
เป็นการนำเปลือกแก้วมังกรมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เช่น น้ำหมึก สำหรับปั๊ม หรือกระดาษ
ชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.เด็กหญิงกาญจนาพร ศิริศุขสกุลชัย
2.เด็กหญิงดลพร       วรญาณโกศล
3.เด็กหญิงวธัญธร      อุทาสิน
4.เด็กหญิงสิโสภา       ศิริพรเลิศกุล
5.เด็กหญิงเจนิตา       จันทรานนท์
ครูที่ปรึกษา
1.นางสาวพัชรี        สง่าสินธุ์
2.นางสาวปัทมา       อินทร์วิมล
3.นางสาววรางคณา   นิ่มราศรี

   
 
     
© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.